Znečistenie životného prostredia v poľnohospodárstveWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

V skutočnosti, čo vieme o znečistení životného prostredia poľnohospodárskym pôvodom

1) Všeobecný pohľad na prioritné núdzové situácie

Pesticídy sú väčšinou tvorené bioakumulačnými látkami v pôde aj v tele. Pesticídy, či už sú to insekticídy, akaricídy, mäkkýše, nematicídy, rodenticídy, fumiganty, fungicídy, herbicídy a chemické hnojivá, sa nachádzajú v približne polovici ovocia a zeleniny, ktoré konzumujeme, našťastie v prijateľných medziach Lmr (maximálny limit rezíduí) a Adi ( prijateľný denný príjem) a vo veľkej miere kontaminujú životné prostredie vrátane vôd riek, jazier, prameňov a podzemných vôd.

Nedávny prieskum Vyššieho inštitútu pre ochranu životného prostredia a výskum (ISPRA) identifikoval v talianskych vodách 131 z týchto látok vrátane znečisťujúcich látok, ktoré sú dlhodobo zakázané, a ukázal, že 36,6% vzoriek vody analyzovaných v našej krajine je kontaminovaných pesticídy v množstvách presahujúcich zákonné limity. Ľudstvo na všetky svoje činnosti spotrebuje asi 3 500 km3 vody ročne alebo menej ako 0,0004% zemskej vody. Z tohto množstva sa asi 70% používa v poľnohospodárstve, 23% v priemysle a iba asi 8% je určených na domáce použitie.
Po svojom použití sa voda vracia do životného prostredia znečistená mnohými chemickými látkami, ako sú hnojivá, pesticídy, herbicídy, rozpúšťadlá, čistiace prostriedky, pomocné látky, zahusťovadlá, emulgátory, ktoré znečisťujú vodu riek, jazier, morí, vodonosných vrstiev a v prípade potreby používajú ich ľudia na domáce a / alebo zootechnické použitie.

Globálnu vodnú núdzu medzitým určuje niekoľko faktorov:

 1. neustále zvyšovanie počtu obyvateľov, čo zvyšuje dopyt po vode;
 2. znečistenie vody, ktoré znemožňuje zásobovanie podzemnou vodou;
 3. klimatické zmeny, ktoré znemožňujú neustále sledovať daždivé javy a klasifikovať potenciál zásobovania vodou na planéte.

Možné opravné prostriedky sú:

 1. zníženie znečisťujúcich plynov stanovené v Kjótskom protokole (2007) s cieľom zabrániť prírodným katastrofám, ktoré nemožno potlačiť. Napríklad, ak vezmeme do úvahy, že dnes vulkanity každoročne vypúšťajú do atmosféry asi 130 - 230 miliónov ton oxidu uhličitého a že toto množstvo predstavuje menej ako 1% z celkového množstva oxidu uhličitého uvoľneného do atmosféry ľudskou činnosťou, čo je rovných 27 miliárd ton ročne: 50 000 ton za minútu si uvedomujeme, že je asi vhodné na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť sa ... ... nad tým, čo robiť prirodzene!
 2. čo najviac využívať ekologicky udržateľné technológie v poľnohospodárstve a priemysle, pričom sa uprednostňuje opätovné použitie surovín a využívanie obnoviteľných zdrojov a surovín ako biomasa, bioplyn, vegetačná voda v poľnohospodárstve a znižovanie priemyselných emisií oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého a chlórovaných, fosforečných a sírnych derivátov.
 3. využiť v poľnohospodárstve odkvapkávací mikro zavlažovací systém, pomocou ktorého by sa ušetrilo asi 50% vody, a prehodnotiť množstvo vody a príslušné tarify dostupné pre veľkých používateľov, t. j. priemysel a poľnohospodárov.
 4. modernizovať a udržiavať vodné siete, aby sa zabránilo rozptýleniu a opätovnému použitiu odpadovej vody zo spracovania v poľnohospodárstve a agropriemysle. V roku 2010 sa trh s prípravkami na ochranu rastlín celkovo znížil o 2,5%. Iba herbicídy a insekticídy zostali viac-menej konštantné, s miernym nárastom (o 9% a 2%), zatiaľ čo fungicídy poklesli o 7,6% a rôzne výrobky ako napr. ako moluskocídy, adjuvansy, regulátory rastu rastlín a ďalšie o 3,8%.

2) Chémia v poľnohospodárstve

Fytosanitárne výrobky alebo sanitárne zariadenia zahŕňajú pesticídy, hormóny fyziofarmakicí, stimulátory a inhibítory, herbicídy, regulátory rastu rastlín a všetky rôzne zahusťovadlá, formulačné prísady, emulgátory, solubilizátory, ktoré sú zmiešané s výrobkami obsahujúcimi účinné látky. Sú formulované s chemicky veľmi rozdielnymi látkami, ktoré možno rozdeliť do takmer homogénnych chemických tried vďaka aktívnym funkčným skupinám, ktoré interagujú priamo s patogénnymi organizmami prostredníctvom interakcie molekúl, ktoré vykonávajú biologickú aktivitu považovanú za škodlivú. Máme teda prípravky na ochranu rastlín odvodené z výrobkov:

 • anorganické, ako sú soli medi, síry, železa, vápnika, sodíka;
 • organokovy (zinok, mangán);
 • organické prírodného pôvodu, ako je pyretrum, avermektín, rotenón, azodirachtín;
 • organická syntéza, ako napríklad medzi najbežnejšie fosforganiky, karbamáty, chlóroorganické látky, gliazotorganické látky.

benzonitrily, deriváty kyseliny fenoxykarboxylovej, benzotiadiazoly, deriváty sulfonylmočoviny, deriváty uhľovodíkov, deriváty acidoftoxyoctovej kyseliny, triazoly, parafínové halogénované uhľovodíky, organické dusíkaté staniny, deriváty uhľovodíkov, sulfonetylmočoviny, hnojivá sú látky, ktoré svojím obsahom vo výživových prvkoch prispievajú k zlepšeniu úrodnosť poľnohospodárskej pôdy alebo na výživu kultúrnych druhov rastlín alebo na ich lepší rozvoj. K nim je možné pridať pôdne meliorátory, čo sú látky schopné modifikovať a zlepšovať tak fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti, ako aj mechanické vlastnosti pôdy.

Hnojivá sa delia na minerálne, organické alebo organominerálne. Tieto minerály sa postupne delia na:

 • jednoduché, ako je dusík, fosfát a draslík;
 • zlúčeniny (dusík-fosfáty, dusík-draslíky, fosfo-draslíky, nitrofosfáty-draselné látky)
 • hnojivá na báze sekundárnych prvkov, ako je vápnik, horčík, sodík a síra;
 • hnojivá na báze mikroelementov (alebo stopových prvkov), ako je bór, kobalt, meď, železo, mangán, molybdén a zinok.

Organické hnojivá sa delia na:

 • dusíkatý;
 • dusíkaté fosfáty.

Organicko-minerálne hnojivá sa delia na:

 • dusíkatý;
 • dusíkaté fosfáty;
 • dusík-draslík;
 • dusík-fosfo-draslík.

Hnojivá môžu byť v pevnom alebo tekutom stave, v skvapalnenej plynnej forme, tekuté v roztoku alebo v suspenzii.

Klasifikácia, označovanie a balenie hnojív sa riadi predpismi ustanovenými legislatívnymi vyhláškami 3.02.1997, č. 52 a 14.03.2003, n. 65 a všetky musia byť dôsledne zaznamenané v Zápisníku kampane alebo Registri ošetrení spoločnosti. Ostatné výrobky, ako sú plyny, ako je amoniak, najmä bezvodý, používané ako hnojivo, oxid siričitý, používané v enológii, chlór, na dezinfekciu vôd bazénov agroturistických spoločností, a nielen chlórpikrín, ktorý sa tiež používa ako fytosanitárny produkt s fumigantným účinkom, ktorý sa má distribuovať do pôdy, kde sa šíri ako para na preventívny boj proti pôdnym parazitom pred zasiatím alebo presadením plodiny. Ak je na tento účel oprávnený, použijú sa ustanovenia legislatívneho dekrétu č. 194/95, metylbromid, ktorý sa tiež používa ako insekticíd na zemi pri nedostatku plodín, v škôlkach a semenných záhonoch a pri dezinsekcii osiva.

Ešte ďalšími výrobkami sú biocídy na veterinárnu hygienu, dezinfekčné prostriedky v oblasti potravín pre ľudí a zvieratá, dezinfekčné prostriedky na pitnú vodu, výrobky na ničenie škodcov, rodenticídy, avicídy používané na kontrolu vtákov. V Taliansku je v súčasnosti povolená iba jedna látka s repelentným účinkom, výrobky na enologické použitie, ako sú tie, ktoré povoľujú nariadenia EÚ, napríklad č. 87/822 / EHS a jeho následné zmeny a doplnky, č. 1493/99 / ES a č. 1622/2000 / CE, ktoré označujú povolené postupy a enologické úpravy.

Môžu byť použité:

 • CO2 vo valcoch;
 • Argón alebo dusík, samotné alebo zmiešané;
 • SO2, hydrogénsiričitan draselný alebo disiričitan draselný;
 • Kyselina sorbová alebo sorban draselný;
 • Neutrálny vínan draselný a hydrogenuhličitan draselný;
 • Kyselina L-askorbová;
 • Kyselina citrónová;
 • Kyselina vínna;
 • Kyselina jablčná;
 • K ferokyanid, ktorý sa musí používať v súlade s ustanoveniami výnosu ministerstva poľnohospodárstva 5.9.1967;
 • Fytát draselný;
 • Kyselina metavínna;
 • Etylénglykol alebo etylénglykol;
 • Parafínové disky impregnované alylizotiokyanátom;
 • Colle;
 • Ostatné chemické výrobky, vždy povolené predpisom EÚ.

Niektoré produkty vrátane mancozebu používaného ako fungicíd sú silne podozrivé z toho, že sú vysoko karcinogénne. Posudzovanie nebezpečnosti účinnej látky iba na základe akútnych účinkov, to znamená na základe LD50 a LC50, nám však neumožňuje zistiť schopnosť látky spôsobiť chronické poškodenie, ktoré v skutočnosti môže spôsobiť výrobok bez ohľadu na jeho akútnu toxicitu; inými slovami, výrobky s nízkou akútnou toxicitou, ak sú absorbované dlhodobou expozíciou, môžu spôsobiť škodlivé účinky chronického typu.

Z chronických účinkov je potrebné vziať do úvahy nasledujúce:

 • mutagénne účinky: spočívajú v alteráciách genetického dedičstva a môžu viesť k dedičným genetickým chorobám alebo nádorom;
 • teratogénne účinky: spočívajú vo výskyte malformácií u plodu;
 • karcinogénne účinky: spočívajú vo výskyte nádorov u ľudí.

3) Povolenie na používanie pesticídov je však možné, iba ak ...

Povinnú licenciu na používanie pesticídov teraz vydávajú regióny podľa svojich vlastných predpisov ľuďom, ktorí dosiahli osemnásť rokov a získali pozitívne hodnotenie v súvislosti s rôznymi povinnosťami, ktoré sa majú plniť v súvislosti s používaním. Účelom hodnotenia je zistiť, či si zainteresovaná strana uvedomuje nebezpečenstvá spojené s držaním, skladovaním, manipuláciou a používaním prípravkov na ochranu rastlín a ich adjuvantov, metód ich správneho použitia, relatívnych preventívnych opatrení, ktoré sa majú prijať, a základné prvky pre správne použitie zo zdravotného, ​​poľnohospodárskeho a environmentálneho hľadiska. Vyššie uvedené hodnotenie sa uskutočňuje spôsobom, ktorý označuje každý región. Z hodnotenia sú vyňatí absolventi poľnohospodárskych a lesníckych vied, odborníci na poľnohospodárstvo, agrotechnici, absolventi chémie, medicíny a chirurgie, veterinárneho lekárstva, biologických vied, farmácie, absolventi farmácie a chemickí odborníci. Ďalej, ak sú prípravky na ochranu rastlín a ich pomocné látky klasifikované ako veľmi toxické, toxické, škodlivé alebo nebezpečné pre životné prostredie, môžu sa predávať na priame použitie pre seba alebo pre tretie strany iba tým, ktorí majú príslušné osvedčenie vydané kompetentný regionálny úrad pre ľudí, ktorí dosiahli osemnásť rokov a získali pozitívne hodnotenie v súvislosti s vyššie uvedenými témami.

Európska komisia pre poľnohospodárstvo neustále aktualizuje zoznam účinných látok uvedený v prílohe I smernice č. 91/414 / EHS, pre ktoré už nie je povolené uvádzanie niektorých molekúl na trh, pretože sa považujú za nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie a iné sú pozastavené a opätovne prijaté a iné sú znovu ustanovené a autorizované predstaveným Zdravotný ústav. V súčasnosti má talianske poľnohospodárstvo z 1 000 aktívnych zložiek k dispozícii iba 350 aktívnych látok na fytopatologickú kontrolu.

Od roku 2000 do roku 2010 sa účinné látky obsiahnuté v prípravkoch na ochranu rastlín celkovo znížili o 8,3 tis. Ton (-10,3%); konkrétne sa znížili insekticídne a fungicídne účinné látky (o 32,7 a 18%), zatiaľ čo rôzne sa zvýšili (+ 74,7%) (zdroj Istat). Nastal silný rast produktov biologického pôvodu, ktorý sa zvýšil z 18,7 na 420,3 tony, a pascí, ktoré sa zvýšili o 31% (zdroj Istat). Šírenie produktov biologického pôvodu a lapačov predstavuje najinovatívnejší segment distribúcie, aj keď sú množstvá uvoľnené na spotrebu obmedzené.

Nová európska smernica o trvalo udržateľnom využívaní fytosanitárnych výrobkov 128/09, ktorá bola nedávno schválená, a smernica o strojových zariadeniach (2006/42 / ES), budú tiež zahŕňať dôležité zmeny v sektore fytosanitárnej obrany, prvá so zavedením konkrétnych opatrení na zabezpečenie ochrana životného prostredia, druhá prostredníctvom povinného prijatia určitých technických požiadaviek, ktoré si postrekovače budú musieť vybaviť, na zníženie fenoménu unášania spôsobeného distribúciou výrobkov na poli a na zvýšenie informovanosti poľnohospodárov prostredníctvom využívania technologicky vhodné prostriedky, ktoré môžu tiež optimalizovať úrodu samotného produktu na vegetácii a znižovať disperzie. Aplikácia integrovanej ochrany proti škodcom nevyhnutne znamená zapojenie konzultantov, ktorí majú špecifické kompetencie vo fytoiatrickej oblasti, po vyhodnotení výsledkov monitorovania a odporúčaní operátorovi, s ktorým typom liečby majú zasiahnuť (agronomická, mechanická, biologická alebo agrofarmakologická) ) poradenstvo, ak je to potrebné, aký princíp aktívneho použitia a v akej dávke.

Povinnosť využívať odborne spôsobilých konzultantov obhajuje aj samotná smernica (bod 2 prílohy III). Výsledkom navrhovaného systému založeného na synergii kombinácie lekární na predpis s pesticídmi a agro lekární je:

- efektívne uplatňovanie zásad integrovanej obrany;
- zníženie množstva distribuovaných toxických látok;
- používanie menej toxických pesticídov;
- cert - zber informácií a záruky:

 • dosiahnutie cieľov smernice 2009/128 / ES, ktorá hovorí o ochrane zdravia ľudí a životného prostredia; smernice 2009/128 / ES, ktorá hovorí o ochrane zdravia ľudí a životného prostredia;
 • splnenie povinností podľa nariadenia ES 1185/2009 (štatistika uvádzania pesticídov na trh a poľnohospodárskeho použitia);
 • prispôsobenie sa štandardom kvality poľnohospodárskej výroby všeobecne uznávanej trhom (napr. GLOBALGAP);
 • boj proti podvodným a falšovaným produktom na ochranu rastlín.

4) Ale kto by mal skutočne riadiť premávku

Monitorovanie rezíduí pesticídov v potravinách, ktoré v súčasnosti neustále vykonáva ministerstvo zdravotníctva, ale v minulosti ho prostredníctvom projektov realizoval Mipaaf, bolo najlepším v Európe, pretože okolo 99% talianskeho ovocia a zeleniny je v súlade s právnymi predpismi. o prítomnosti rezíduí pesticídov, pretože obsahujú nulové zvyšky alebo sú v každom prípade obsiahnuté v hraničných hodnotách považovaných za látky, ktoré nie sú nebezpečné pre ľudské zdravie, s extrémne nízkym percentom nezrovnalostí rovnajúcim sa 0,8%.

Taliansko je v súčasnosti jedinou krajinou EÚ, ktorá je od roku 2005 vybavená na základe ustanovení smernice 2009/128 / ES tak povinnosťou viesť register ošetrení, ako aj licenciou na nákup pesticídov. školenia potrebné na ich prepustenie, ako aj s ohľadom na ustanovenia týkajúce sa integrovanej ochrany proti škodcom.

V súčasnosti sa zdá, že referenčnou inštitúciou na vypracovanie návrhu legislatívneho dekrétu je ministerstvo životného prostredia, ale podľa platných talianskych právnych predpisov by sa malo všetko vrátiť k ministerstvu zdravotníctva a ministerstvu poľnohospodárskej politiky tak, ako to vždy je. bolo v 90. rokoch, keď sa na základe nariadení Európskej poľnohospodárskej komisie zaviedlo prvé monitorovanie rezíduí pesticídov. V zásade voľba ministerstva životného prostredia navrhnúť schému legislatívneho dekrétu, ktorá sa javí ako nastavená s cieľom zaviesť prísnejšie povinnosti, ako sú tie, ktoré predpokladá smernica, nenachádza nijakú platnú motiváciu, pokiaľ ide o taliansku situáciu pesticídov manažment, ktorý, ako sa už roky zdôrazňuje viackrát, už bol nastavený na maximálnu dôslednosť a udržateľnosť v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ a krajinami mimo ES. Dúfame preto, že ministerstvo poľnohospodárskych politík spolu s ministerstvom zdravotníctva a regiónov bude schopné byť ráznym protagonistom vo všetkých návrhoch a požiadavkách subjektov pôsobiacich v tomto sektore.

Smernica 128/09 prispôsobuje súčasné právne predpisy o prípravkoch na ochranu rastlín novým pravidlám zavedeným nar. EÚ 1107/2009 prijatá v súvislosti s reformou právnych predpisov Spoločenstva zameranou na zaručenie udržateľného poľnohospodárskeho využívania fytosanitárnych výrobkov. V rámci tohto ustanovenia sa upravili pravidlá týkajúce sa registra ošetrení, ktorých splnenie je povinné pre všetky poľnohospodárske spoločnosti vykonávajúce fytosanitárne ošetrenie. Register ošetrení sa musí nevyhnutne stať účinnejším a kontrolným nástrojom správneho používania prípravkov na ochranu rastlín na účely ochrany zdravia poľnohospodára a spotrebiteľa.

Dočasné riadenie kompetencie Ministerstva životného prostredia v tejto oblasti je predzvesťou náročného procesu výmen zameraných na zaručenie výrobných procesov s nízkym dopadom na životné prostredie, počnúc použitím chémie na podstatne obmedzený boj proti fyziopatológii podľa smerníc ministerstvo zdravotníctva. Teraz je žiaduca nová formulácia zákona, ktorá je určite anomálna, pretože sa nezmieňuje ani o ministerstve zdravotníctva, ktoré má podľa talianskych právnych predpisov primárnu právomoc v oblasti pesticídov, na rozdiel od toho, čo sa deje v iných členských štátoch EÚ, kde je to je to zverené ministerstvu poľnohospodárstva. Podľa ministerstva zdravotníctva výrobky rastlinného pôvodu „nesmú obsahovať v čase svojho prepustenia do obehu zvyšky účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín vyššie ako maximálne limity rezíduí (MRL) stanovené zákonom…“ .

Maximálne limity rezíduí vyjadrené v mg / kg účinnej látky rastlinného produktu sú stanovené v čase autorizácie pomocou medzinárodne dohodnutých kritérií, aby sa zabezpečila prijateľná expozícia pre spotrebiteľov. Správne použitie prípravkov na ochranu rastlín podľa metód uvedených na autorizovaných štítkoch zaručuje dodržiavanie týchto limitov. Maximálne limity rezíduí sú v súčasnosti v Taliansku upravené ministerským výnosom z 27. augusta 2004 (a následné aktualizácie - pozrite si regulačnú časť), ktorý obsahuje harmonizované hodnoty na úrovni Spoločenstva a, ak nie sú k dispozícii, hodnoty stanovené na vnútroštátnej úrovni úrovni.

Od 1. septembra 2008 sú v platnosti nové MRL účinných látok v potravinárskych výrobkoch stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie). Európska únia 16. marca 2005) a súvisiace nariadenia (ES) č. 149/2008 Komisie z 29. januára 2008 (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 1. marca 2008), č. 260/2008 Komisie z 18. marca 2008 (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 19. marca 2008) a č. 839/2008 Komisie z 31. júla 2008 (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 30. augusta 2008).

Nariadenia priamo uplatniteľné v právnych predpisoch krajín Európskej únie, ktoré sa majú jednotne používať v celom Európskom spoločenstve, umožňujú zaručiť vysokú úroveň ochrany európskych spotrebiteľov, eliminovať prekážky obchodu medzi členskými štátmi a medzi tretími krajinami. a Spoločenstvom optimalizovať národné finančné zdroje. Obrovské zdroje, ktoré sú k dispozícii pre PRV na roky 2007 - 2013 (viac ako 25 miliárd EUR pre Taliansko), sa doposiaľ využili na niečo viac ako 30% (podľa webovej stránky MIPAAF), čo našu krajinu vystavuje riziku finančného odpredaja, ktorý by mohol prísť až o € 10 miliárd na ďalšie programovanie 2014 - 2020. Pretože zdroje PRV sú povinné a prioritné pre výdavky spojené s opatreniami na ochranu životného prostredia v maximálnej výške 65 - 70% PRV, je potrebné, aby regióny upravili platobné kritériá pre agroenvironmentálne opatrenia, prípadne tiež zvýšením sumy predpokladané na prechod na ekologické poľnohospodárstvo.

Malo by sa pamätať na to, že vo fytoiatrickom zákone sa vyžaduje, aby agronóm dodržiaval vyššie uvedené ústavné práva, a musí preto predovšetkým predpisovať použitie všetkých dostupných techník, ktoré nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie. Fytoiatrický zákon je súbor činností zameraných na podporu zdravia rastlinných organizmov; monitorovacie činnosti na hodnotenie fytosanitárnej situácie a prevenciu škôd na rastlinách spôsobených biotickými a abiotickými látkami; diagnostické, terapeutické (chemické, biologické, biotechnologické, fyzikálne a agronomické) ; činnosti súvisiace s ochranou človeka a životného prostredia pred rizikami spojenými s uplatňovaním prijatých terapeutických postupov; činnosti súvisiace s ochranou ľudí a zvierat pred rizikami spojenými s konzumáciou výrobkov rastlinného pôvodu na zaručenie bezpečnosti potravín; osvedčenia a ustanovenia týkajúce sa všetkých vyššie opísaných činov. Taliansko má dnes svetový rekord v rakovine u detí a priemerná dĺžka života sa v našej krajine zrútila o viac ako 10 rokov od roku 2004 do súčasnosti (EUROSTAT), zatiaľ čo po produkcii Made in Italy Organic je veľký dopyt v Taliansku a na celom svete. ... ale je nedostatok talianskych ekologických výrobcov uviaznutých na úrovni pred 10 rokmi.

V posledných mesiacoch sú zaznamenané obrovské podvody pri dovoze biopotravín zo zahraničia. Postava agronóma by mala byť čoraz viac zastúpená pri inštitucionálnych stoloch a / alebo v kontrolných výboroch týkajúcich sa podvodov v agropotravinárskom priemysle. Predovšetkým preto, že poľnohospodárstvo, životné prostredie a zdravie sú úzko prepojené a výdavky na zdravotníctvo v súčasnosti, bohužiaľ, predstavujú viac ako 80% rozpočtov regiónov, a to aj kvalitatívnym poklesom v tomto sektore, a to v dôsledku finančných obmedzení, ktoré sú teraz viac ako potrebné .

Na záver treba pripomenúť, že etický kódex lekárov agronómie lesných lekárov ustanovuje, že: „... člen registra si je plne vedomý, že jeho odborná prax predstavuje činnosť verejnej služby, ktorá bola poverená ochranou životného prostredia (vody, pôdy, krajiny a územia), ako aj bezpečnosťou a kvalitou potravín; je preto morálne a spoločne zodpovedný za svoju vlastnú intelektuálnu činnosť, či už je to plánovanie, smernica alebo konzultácia, voči klientom a celej komunite. Pri výkone svojej činnosti sa preto člen registra musí usilovať o zlepšenie ekologických podmienok životného prostredia, v ktorom pôsobí, z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, pričom musí medzi všetkými dostupnými technickými riešeniami nájsť tie, ktoré sú schopné chrániť a zlepšovať prirodzenú rovnováhu, ochrany a zvyšovania biodiverzity a ochrany verejného zdravia. Jeho činnosť sa musí vykonávať v súlade s pravidlami diktovanými medzinárodnými protokolmi. Účasť člena registra na konzultáciách, projektoch, odborných doložkách, uskutočňovaných so zjavnou koncepčnou povrchnosťou a so zjavnou nedbanlivosťou alebo iba s výhodou zameranou na činnosti, ktoré priamo a nepriamo ovplyvňujú environmentálnu a prírodnú rovnováhu……”.

5)… a v Európe?

Nariadenie č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, s ktorými EÚ prijala kritériá klasifikácie a označovania pesticídov. Nariadenie v skutočnosti po prechodnom období nahradilo starý systém klasifikácie vymedzený európskymi normami predpisy o klasifikácii, balení a označovaní látok (smernica 67/548 / EHS) a nebezpečných zmesí (smernica 1999/45 / ES). Nové pravidlá klasifikácie sa stali povinnými od 1. decembra 2010 pre látky a od 1. júna 2015 pre zmesi.

Istat v Taliansku už roky vykonáva konkrétne sčítania ľudu o distribúcii pesticídov. Tieto výskumy a monitorovanie nám umožňujú študovať v čase (už niekoľko desaťročí) a vo vesmíre (až do miestnej reality) vývoj v distribúcii, a teda aj pri používaní fytosanitárnych výrobkov, či už ide o výrobky alebo účinné látky. , hnojivá, ktoré sú hnojivami, zúrodňovače pôdy a opravné, kompletné a doplnkové krmivá a semená.

Kontroly a monitorovanie používania prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve vychádzajú z rozhodnutia Rady Európskej únie zameraného na zlepšenie poľnohospodárskej štatistiky a podporu vývoja agroenvironmentálnych ukazovateľov týkajúcich sa spotreby a používania vyššie uvedených prípravkov na ochranu rastlín.

Pokiaľ ide o prieskum „Distribúcia fytosanitárnych výrobkov na poľnohospodárske účely“, Istat každoročne monitoruje údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín priamo od všetkých distribútorov. Podľa súčasnej legislatívy sú výrobky rozdelené do šiestich kategórií: fungicídy, insekticídy a akaricídy, herbicídy, biologické, rôzne prípravky a lapače a viac ako 300 druhov účinných látok. Provinčný je celkový obsah látok alebo účinných látok. Od roku 2003 sa tiež spracovávajú údaje týkajúce sa aktívnych zložiek povolených v biologickom poľnohospodárstve.

Uskutočňuje sa aj zisťovanie o použití prípravkov na ochranu rastlín pri individuálnom pestovaní od roku 1999, pričom ide o výberové zisťovanie, v ktorom sa ako referenčný rok berie poľnohospodársky rok predchádzajúci obdobiu zisťovania. Plodiny zahrnuté do prieskumu boli vybrané na základe ich dôležitosti v Taliansku pre obrábané plochy aj pre množstvo použitých produktov, ako je mäkká a tvrdá pšenica, jačmeň, ovos a zemiaky. vinič, jablko, oliva, kukurica.

25. novembra 2009 bolo zverejnené nariadenie ES č. 185/2009 o pesticídnych zariadeniach; toto nariadenie je súčasťou takzvaného „balíka pesticídov“ šiestej tematickej stratégie Spoločenstva pre trvalo udržateľné používanie pesticídov. Toto nariadenie zavádza v členských štátoch povinnosť vypracovávať podrobné a realistické štatistiky o predaji a používaní fytosanitárnych výrobkov, stáva užitočným nástrojom na monitorovanie ich používania a trhu. Podľa smernice 128/09 bude môcť poľnohospodár s príslušnou „licenciou“ nakupovať výrobky na ochranu rastlín výhradne v agrolekárňach po predložení predpísanej receptúry vydanej odborným konzultantom. Predaj poľnohospodársko-farmaceutických výrobkov v poľnohospodársko-lekárňach, ktoré sú jedinými maloobchodníkmi oprávnenými na obchodovanie s týmito výrobkami, môžu vykonávať iba subjekty s titulom poľnohospodárske a lesnícke vedy zapísané v príslušných odborných registroch.

Dr. Antonella Di Matteo


Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie

The vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie je účinok, ktorý majú rôzne poľnohospodárske postupy na ekosystémy okolo nich, a ako je možné tieto účinky spätne vysledovať k týmto postupom. Dopad poľnohospodárstva na životné prostredie sa veľmi líši v závislosti od postupov poľnohospodárov a rozsahu praxe. Poľnohospodárske spoločenstvá, ktoré sa snažia znížiť vplyvy na životné prostredie úpravou svojich postupov, prijmú postupy udržateľného poľnohospodárstva. Aj keď je niektoré pastierstvo z hľadiska životného prostredia pozitívne, moderné postupy v oblasti živočíšnej výroby majú tendenciu byť pre životné prostredie ničivejšie ako poľnohospodárske postupy zamerané na ovocie, zeleninu a inú biomasu.

Pri hodnotení vplyvu na životné prostredie odborníci používajú dva typy ukazovateľov: „založené na prostriedkoch“, ktoré sú založené na výrobných metódach farmára, a „založené na účinkoch“, čo je vplyv, ktorý majú poľnohospodárske metódy na systém poľnohospodárstva alebo na emisie do prostredie. Príkladom ukazovateľa založeného na prostriedkoch by mohla byť kvalita podzemnej vody, ktorá je ovplyvnená množstvom dusíka aplikovaným do pôdy. Ukazovateľ odrážajúci stratu dusičnanov v podzemných vodách by bol založený na účinkoch. [1] Hodnotenie založené na prostriedkoch sa zameriava na postupy poľnohospodárov v poľnohospodárstve a hodnotenie založené na účinkoch zohľadňuje skutočné účinky poľnohospodárskeho systému. Napríklad analýza založená na prostriedkoch by sa mohla zamerať na pesticídy a metódy hnojenia, ktoré poľnohospodári používajú, a analýza založená na účinkoch by zvážila, aké množstvo CO2 sa emituje alebo aký je obsah dusíka v pôde. [1]

Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie zahŕňa vplyvy na rôzne faktory: pôdu, vodu, vzduch, rozmanitosť zvierat a pôd, ľudí, rastliny a samotnú stravu. Poľnohospodárstvo prispieva k väčšiemu počtu environmentálnych problémov, ktoré spôsobujú zhoršovanie životného prostredia, medzi ktoré patria: zmena podnebia, odlesňovanie, strata biodiverzity, mŕtve zóny, genetické inžinierstvo, problémy so zavlažovaním, znečisťujúce látky, degradácia pôdy a odpad. Z dôvodu dôležitosti poľnohospodárstva pre globálne sociálne a environmentálne systémy sa medzinárodné spoločenstvo zaviazalo zvýšiť udržateľnosť výroby potravín ako súčasť cieľa 2 v oblasti trvalo udržateľného rozvoja: „Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a zlepšiť výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo“. [2] Správa „Mieru s prírodou“ Programu OSN pre životné prostredie do roku 2021 vyzdvihla poľnohospodárstvo ako hnaciu silu a priemysel ohrozený zhoršovaním životného prostredia. [3]


Vplyv poľnohospodárstva a chovu dobytka na životné prostredie podľa vedy

Dnes hovoríme o dosť kontroverznej téme: vplyve poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat na životné prostredie. Pod dopadom v tomto prvom článku rozumieme využívanie pôdy na tieto činnosti, spotrebu vody a emisie skleníkových plynov vyplývajúcich z týchto činností. V blízkej budúcnosti zvážime ďalšie vplyvy na životné prostredie, určite nie druhoradé, ako napríklad znečistenie z poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat, eutrofizácia vody a šírenie infekcií a epidémií z fariem na divé zvieratá. Lo faremo considerando i principali studi usciti negli ultimi anni a riguardo.

Sfruttamento di Terra (land use)

Attualmente si ritiene che agricoltura e allevamento rappresentino uno tra i biomi più grandi presenti sul pianeta: si stima che circa il 40% della superficie terrestre sia occupata da attività di agricoltura e di allevamento [1,2]. Negli ultimi 40 anni si è vista una forte crescita di quest’area, principalmente dovuta alla cosiddetta “Rivoluzione Verde”, che ha portato al raddoppio della produzione di grano mondiale, alla crescita del 12% dell’area riservata ai cereali e all’aumento del 700% di uso di fertilizzanti rispetto agli anni ’50-’60 [3]. In varie parti del mondo, come in Centroamerica o in Sud America, una parte consistente della deforestazione è causata dall’allevamento [4], in particolare in Brasile. La deforestazione per scopi di allevamento viene fatta direttamente per procurare terra agli animali da pascolo, oppure per le coltivazioni destinate a produrre cibo per gli animali [5]. Un’altra causa di deforestazione, soprattutto nell’Estremo Oriente, è la coltivazione di olio di palma che ha, anch’essa, causato molte polemiche nei mesi passati: nel periodo 1990-2005 si stima che siano stati deforestati almeno 1 milione di ettari di foresta (10.000 kmq) in Malesia e almeno 1.8 milioni di ettari (18.000 kmq) in Indonesia per far posto a questa coltivazione [17]. In 15 anni tra Indonesia e Malesia è scomparsa un area di almeno 28.000 kmq di foresta per l’olio di palma (ossia un area più vasta del Piemonte) [17]. Oltre a queste due nazioni le coltivazioni di olio di palma stanno soppiantando la foresta in Thailandia, Myammar e Papua Nuova Guinea [18].

Le superfici occupate dall’agrozootecni, sono oggi destinate per il 69% al pascolo, e per il restante all’agricoltura [9,10]: la maggior parte dello sfruttamento del suolo per uso umano è dovuto all’allevamento. L’agricoltura però può causare danni ambientali maggiori rispetto all’allevamento a causa dello sfruttamento intensivo di terra, causando soprattutto la degradazione della qualità dell’acqua [11], la salinizzazione e l’erosione del suolo [12].

Si stima che negli ultimi 300 anni si siano persi globalmente 11 milioni di kmq di foresta sia per usi agricoli o di allevamento che per il legno [1].

Consumo di acqua

Il concetto di Water Footprint è stato introdotto negli ultimi anni da Arjen Y. Hoekstra [6], professore all’Università di Twente. In varie ricerche ha considerato quanti litri d’acqua vengono usati per l’agricoltura, l’allevamento e le attività umane in generale. Ovviamente per ogni prodotto è considerato l’impatto diretto e quello indiretto. Per esempio per l’allevamento l’impatto diretto è dato dall’acqua usata per abbeverare l’animale, mentre quello indiretto è dato dall’acqua usata per produrre il cibo per l’animale.

Andiamo a vedere insieme i risultati dei vari studi: iniziamo subito a dire che l’allevamento ha un impatto superiore a quello dell’agricoltura (ci sono quasi due ordini di grandezza tra carne bovina e frutta/verdura). Sommando impatto diretto e indiretto, infatti ci vogliono in media 15.000 l di acqua per produrre 1 kg di carne bovina [6] (ca 21.000 l di media in Italia [6, Tabella 1 pagina 40]), 4800 l per 1 kg di maiale, 3900 l per 1 kg di carne di pollame. E’ elevato anche l’impatto dell’agricoltura da questo punto di vista: ci vogliono circa 3000 l di acqua per produrre 1 kg di riso e ca 1300 l per 1 kg di grano, mentre per frutta e verdura servono 960 e 320 l di acqua rispettivamente per ogni kg. Dei 15000 l per produrre carne bovina, circa 200 l sono diretti (ossia quelli usati per abbeverare l’animale) e i restanti sono indiretti (ossia sono i litri di acqua usati per andare a produrre il cibo per il bovino). Non è immediato però andare a quantificare l’impatto preciso di ogni alimento in questo modo.

Si può, per semplificare, andare a quantificare qual è la water footprint di alimenti comuni [6, Tabella 2]: 1 birra piccola per esempio ha una water footprint di 70 l di acqua, una fetta di pane (30 g) equivale a 40 l di acqua, un bicchiere di succo di mela a 170 l, una patata a 25 l e un hamburger a 2500 l.

Un calcolo simile si può fare non a parità di peso ma a parità di valore nutritivo, ossia si può calcolare il rapporto water footprint divisa per le calorie (è una sorta di calcolo di efficienza): la carne di manzo consuma 10 l/cal, quella di maiale 2.15 l/cal, mentre la carne di gallina si attesta a 3 l/cal, per quanto riguarda le coltivazioni, per le verdure in media si usano 1.34 l/cal, i frutti 2.09 l/cal (quasi quanto la carne di maiale, sono i meno efficienti tra gli alimenti non animali), la frutta secca 3.63 l/cal mentre per i cereali servono 0.51 l/cal [8].

La situazione è simile se si considerano i litri/proteina, ma l’alimento per cui serve più acqua a parità di proteine sono i frutti 180 l/g proteina, seguita dalla frutta secca con 139 l/g e dalla carne bovina con 119 l/g, il maiale consuma 53 l/g proteina, mentre per la carne di gallina ne servono 34 l/g. Al fondo della classifica troviamo di nuovo le verdure e i cereali con 26 e 21 l/g proteina rispettivamente [8].

Bisogna però fare una distinzione importante: non tutta l’acqua qui considerata è acqua di falda (o blue water), anzi, la stragrande maggioranza (ca il 90% della water footprint) è green water, ossia acqua che proviene principalmente dalle piogge [7,8]: per esempio solo 250 l sui 15000 l usati per produrre 1 kg di carne è acqua di falda.

Impatto sul riscaldamento globale

Sia allevamento che agricoltura sono fonti di gas serra. Si stima che entrambi i settori, congiuntamente, siano responsabili del 14% circa dell’attuale riscaldamento antropogenico, in particolare sono responsabili del 47% delle emissioni antropogeniche di metano e del 57% delle emissioni di N2O [10]. Le emissioni legate alla agri/zootecnia sono cresciute negli ultimi 10 anni del 17% [10].

L’impatto maggiore è dovuto alle emissioni di N2O dal suolo (ca il 38% delle emissioni totali del settore agroalimentare), causato dai fertilizzanti sintetici e naturali usati nell’agricoltura (sia per uso umano che per sfamare il bestiame, quindi in questa percentuale rientra indirettamente anche l’allevamento), al secondo posto, al 32% abbiamo le emissioni di metano del bestiame dovute alla fermentazione enterica dei ruminanti, al 12% abbiamo la cosiddetta biomass burning, ossia gli incendi provocati per pulire i campi dalle sterpaglie, oppure per convertire aree forestali in terreni agricoli (pratiche, entrambe, non più diffuse nei paesi sviluppati, ma frequentissime nei paesi meno sviluppati [15]), l’11% delle emissioni dei settori agroalimentari è dovuto alla coltivazione di riso (che emette N2O e metano in atmosfera) e la percentuale restante è dovuta a varie cause, soprattutto legate al rilascio di metano dal suolo conseguente alla fertilizzazione del suolo. Per maggiori dettagli, e per maggiori referenze, il testo fondamentale è il Capitolo 8 del Rapporto IPCC (2007) [10].

Non viene tenuto conto in questo calcolo l’impatto indiretto dell’agricoltura e dell’allevamento, ossia l’emissione di gas serra dovuto principalmente al trasporto e alla lavorazione dei prodotti agroalimentari.

Il dato del biomass burning in questo caso è calcolato in difetto, dato che non si considera il rilascio di CO2 in atmosfera dovuto agli incendi, ma solo il rilascio di N2O e di metano [10].

Un discorso a parte merita l’impatto sui gas serra causato dalla conversione delle foreste o delle praterie in campi coltivati: le coltivazioni infatti, non hanno lo stesso rate di assorbimento di CO2 rispetto alle foreste: si stima che il flusso di CO2 causata dalla conversione da foreste/praterie annuale sia pari all’assorbimento annuo di CO2 di tutti gli oceani nello stesso periodo di tempo (2.0 x10 15 g CO2) [19,20]. Queste stime, però, includono anche la conversione ad altre attività (per esempio la conversione delle foreste per l’estrazione di legno) e sono basate sulla media sugli ultimi 150 anni.

Un altro contributo che non è tenuto conto nel calcolo dell’IPCC è quello legato ai biocarburanti (come l’olio di colza). Questo tipo di coltivazione viene usato per produrre carburanti alternativi rispetto a quelli fossili per la produzione di energia o per il trasporto su ruota: la loro combustione rilascia infatti meno CO2 rispetto al petrolio. Si è scoperto recentemente, però, che il loro effetto climatico è negativo: la conversione del suolo da foreste, savane o praterie in coltivazioni di biocarburanti causa un rilascio da 17 a 420 volte la quantità di CO2 che viene risparmiata nella sostituzione biocarburanti-carburanti tradizionali [13,16]. E’ stato però recentemente proposto di usare aree con poca vegetazione per la coltivazione dei biocarburanti, dato che molte coltivazioni possono crescere in aree in cui sarebbe impossibile la coltivazione agricola per uso umano [14].

Acknowledgements:

Si ringraziano Giovanni Perini, Francesco Civita, Alessandro Tavecchio, Alessandro Mattedi e Gianluigi Avogadro per i suggerimenti. L’autore dichiara l’inesistenza di conflitti d’interesse. Foto di Giovanni Perini e da Flickr (Patrick).

Bibliografia:

[1] Ramankutty, N., Foley, J. A. (1999). Estimating historical changes in global land cover: Croplands from 1700 to 1992. Global biogeochemical cycles, 13(4), 997-1027. [link] [2] Foley, J. A., DeFries, R., Asner, G. P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S. R., … Snyder, P. K. (2005). Global consequences of land use. Science,309(5734), 570-574. [pdf] [3] Mann, C. C. (1999). Crop scientists seek a new revolution. Science, 283(5400), 310-314. [link] [4] Wassenaar, T., Gerber, P., Verburg, P. H., Rosales, M., Ibrahim, M., & Steinfeld, H. (2007). Projecting land use changes in the Neotropics: The geography of pasture expansion into forest. Global Environmental Change,17(1), 86-104. [pdf] [5] Hecht, S.B., (2005). Soybeans, development and conservation on the Amazon frontier. Development and Change 36 (2), 375–404. [link] [6] Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., (2007). Water footprints of nations: water use by people as a function of their consumption pattern. Water Res Manag 21(1):35–48. [pdf] [7] Mekonnen, M.M. Hoekstra, A.Y. The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm Animals and Animal Products. Value of Water Research Report Series no. 48, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands, 2010 [pdf] [8] Mekonnen, M. M., Hoekstra, A. Y. (2012). A global assessment of the water footprint of farm animal products. Ecosystems, 15(3), 401-415. [link] [9] Rapporto FAO, 2006 (FAOSTAT)

[10] IPCC report 2007, Chaper 8. [pdf] [11] Matson, P. A., Parton, W. J., Power, A. G., Swift, M. J. (1997). Agricultural intensification and ecosystem properties. Science, 277(5325), 504-509. [pdf] [12] S. Wood, K. Sebastian, S. J. Scherr, Pilot Analysis of Global Ecosystems: Agroecosystems (International Food Policy Research Institute and World Resources Institute, Washington, DC, 2000).

[13] Fargione, J., Hill, J., Tilman, D., Polasky, S., & Hawthorne, P. (2008). Land clearing and the biofuel carbon debt. Science, 319(5867), 1235-1238. [pdf] [14] Tilman, D., Hill, J., & Lehman, C. (2006). Carbon-negative biofuels from low-input high-diversity grassland biomass. Science, 314(5805), 1598-1600. [link] [15] US-EPA, 2006a: Global Anthropogenic Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990­2020. United States Environmental Protection Agency, EPA 430-R-06-003, June 2006. Washington, D.C

[16] Searchinger, T., Heimlich, R., Houghton, R. A., Dong, F., Elobeid, A., Fabiosa, J., … & Yu, T. H. (2008). Use of US croplands for biofuels increases greenhouse gases through emissions from land-use change. Science,319(5867), 1238-1240. [pdf] [17] Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity?. Conservation letters, 1(2), 60-64. [link] [18] Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity?. Trends in ecology & evolution, 23(10), 538-545. [pdf] [19] Houghton, R. A. (1999). The annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use 1850–1990. Tellus B, 51(2).

[20] Houghton, R. A., Hobbie, J. E., Melillo, J. M., Moore, B., Peterson, B. J., Shaver, G. R., & Woodwell, G. M. (1983). Changes in the Carbon Content of Terrestrial Biota and Soils between 1860 and 1980: A Net Release of CO” 2 to the Atmosphere. Ecological monographs, 53(3), 235-262. [link]


Sostenibilità ambientale in agricoltura

Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo non preservo me stesso.

(José Ortega y Gasset)

Qualche tempo fa mi soffermai sul tema dell’agricoltura, rispolverando un piccolo volume dal titolo I miti dell’agricoltura industriale. L’industrializzazione dell’agricoltura come causa della fame del mondo, pubblicato a Firenze nel 1977 dalla Libreria Editrice Fiorentina.

Già all’epoca era profonda la critica da parte di molti studiosi della materia, scienziati, agricoltori consapevoli di quel sistema di agricoltura, in piena espansione, basato su grandi apporti chimici, standardizzato per l’intero mondo agricolo occidentale ed esportabile nei Paesi in via di sviluppo. Ebbene, 43 anni dopo tale data c’è un grido dall’allarme che forse si ispira proprio a quel prezioso lavoro: un nuovo decalogo a cui si appellano ben 3600 scienziati 1 per fermare la crisi climatica e la perdita della biodiversità del pianeta.

La comunità scientifica detta le dieci azioni chiave che la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrebbe mettere in atto per dare una svolta ad una grave situazione di depauperamento della fertilità dei suoli (ormai meri supporti fisici per le piante con una ridotta percentuale di sostanza organica), di inquinamento di acqua, aria e suolo, dovuto a fitofarmaci, diserbanti - come il glifosato - e concimi chimici. A tutto questo va aggiunto che nell’ultimo cinquantennio c’è stata una scarsa attenzione al rispetto dei cicli naturali dei componenti più importanti del paesaggio quali: siepi, alberature e praterie che venivano e vengono ossessivamente ridotte con potature, abbattimenti, falciature spesso inutili, sconquassando tutto il sistema ecologico e la facendo scomparire insetti predatori, uccelli, macro e microfauna.

In questi mesi è in corso il dibattito sul prossimo periodo di finanziamento della PAC (2021-2027), in parallelo alle discussioni sul bilancio post 2020 dell’Unione Europea, incluso quanto andrà all’agricoltura e a quali condizioni.

Non dimentichiamo che la PAC è una politica di finanziamento agricolo (presente in Europa dal Trattato di Roma del 1957!) con un budget di 58,4 miliardi di euro all’anno, a partire dal 2019, vale a dire il 36% del bilancio totale dell'Unione Europea.

Gli ultimi due quinquenni di finanziamento, pur avendo sostenuto misure di incentivo rivolte al cosiddetto “green” 2 in agricoltura, tra cui sostegni a chi introduce siepi campestri, chi pratica agricoltura integrata (mirata cioè alla riduzione dell’uso di fitofarmaci), contributi all’agricoltura biologica, dall’altra parte non è mai stato fatto divieto all’uso di molti pesticidi e diserbanti, i maggiori responsabili dell’inquinamento e delle gravi conseguenze sulla salute di molti abitanti che risiedono nelle zone ad agricoltura intensiva.

Le misure agroambientali-climatiche, i pagamenti per l'agricoltura biologica e i siti Natura 2000, costituiscono solo 3,5 miliardi di euro del budget totale e sono risultate efficaci a detta dello studio a cui qui si fa riferimento.

Quindi secondo molti ricercatori si è trattato di una politica “schizofrenica” che ricompensa i virtuosi con misure cosiddette di eco-condizionalità (nel gergo tecnico) con premi alla produzione ma non limita o impedisce l’inquinamento dovuto alla maggioranza degli imprenditori agricoli che usano pesticidi e diserbanti. Sono almeno 240 gli scienziati italiani, in aggiunta a quelli di 36 paesi, a dichiarare che l'attuale PAC è tra i fattori principali che hanno condotto all'odierna emergenza climatica e alla perdita della biodiversità, oltre ad aver fallito sugli obiettivi socio-economici per le aree rurali.

Gli studiosi assicurano che “è proprio dalla futura PAC che si può e si deve ripartire per trovare una soluzione a queste crisi ambientali. La ricetta per la transizione ecologica dell'agricoltura prevede una PAC che smetta di finanziare pratiche distruttive, ponendo immediatamente fine ai sussidi alla produzione e sopprimendo gradualmente i pagamenti diretti basati solo sul possesso della terra, aumentando al contempo, in modo significativo, il sostegno alla transizione degli agricoltori verso un'agricoltura più sostenibile e rispettosa della natura.”

Ma cosa significano effettivamente questi due termini? Per troppi anni (dal 1992 esattamente) si parla di sostenibilità ambientale e di biodiversità, come concetti da tenere in massima considerazione in tutti i protocolli, disposizioni di legge e misure programmatiche dei governi ma che poi rimangono sulla carta e non viene messo a punto un reale cambiamento.

Gli interessi delle grandi aziende produttrici di concimi, sementi e fitofarmaci, con il loro enorme potere economico ostacolano questa inversione di rotta e ciò va a svantaggio dell’intera umanità. Nessuna misura, nessun incentivo da parte della politica, a partire dagli anni Ottanta, quando era già chiaro il danno ecologico planetario, per far riconvertire queste multinazionali a produzioni di concimi di origine organica e non più solo chimica a partire da un’unica fonte: il petrolio 3 .

L’Ecological British Council si dice preoccupato per gli attuali tentativi di stemperare l'ambizione ambientale della futura PAC e per la mancanza di proposte concrete per migliorarla nel progetto del Green Deal Europeo. Chiede quindi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di adottare 10 punti d'azione urgenti per fornire una produzione alimentare sostenibile, conservazione della biodiversità e mitigazione del clima. L’articolo di People Nature, a cui vi rimando in nota per eventuali approfondimenti, è di recentissima pubblicazione 4 e riporta un’analisi molto puntuale del perché va rivista tutta la programmazione della politica agricola comunitaria, soprattutto perché sono risultate inefficaci moltissime misure, la maggior parte volontarie, riferite alle iniziative ambientali.

Se si continuerà a procedere in questa modalità, l’agricoltura, pur impiegando solo il 9 % degli occupati in Europa, rispetto al 26 % dell’industria e al 65% del terziario, sarà responsabile di gravi danni non solo ambientali ma metterà a repentaglio il settore sanitario, con un incremento di malati dovuti all’inquinamento. A questo proposito non sono da dimenticare gli effetti studiati sull’uomo dell’esposizione diretta ai fitofarmaci o al consumo di frutta e verdura trattati: forme allergiche per apparato respiratorio, cute e occhi, induzione di tumori, danni al sistema nervoso, alterazione dei geni con possibile trasmissione alla prole, diminuzione della fertilità o della funzione sessuale, immunosoppressione.

Non saranno sufficienti neanche questi appelli se non ci sarà una radicale inversione di rotta ormai necessaria. Sarebbe auspicabile che venissero immediatamente messi in atto due principi generali facilmente applicabili e condivisi da buona parte delle scuole di agro ecologia, di scienze ecologiche e di tutte le menti che da anni studiano il cambiamento climatico e la crescente riduzione delle forme di vita.

Cerco di schematizzare:
1) L’eliminazione di tutti i contributi alle aziende che praticano agricoltura convenzionale ovvero che fanno uso di prodotti come diserbanti e fitofarmaci o qualsiasi prodotto non ammesso dalla legislazione per l’agricoltura biologica
2) tutti i contributi e i relativi bandi nei vai Piani di Sviluppo Regionali per i singoli stati Europei dovrebbero essere rivolti solo a coloro che:

mettono in pratica tutte le misure cosiddette agro-ambientali a tutela dell’ecosistema (piantumazione di siepi, prati, coltivazioni diversificate all’interno delle stesse aziende soprattutto quelle con superficie maggiori di 5 ettari) con un impegno non limitato ad un quinquennio ma almeno per un trentennio, pena la restituzione di tutto il contributo ricevuto

praticano produzioni locali e di tradizione (recupero di vecchie varietà) oppure varietà ibride o comunque standardizzate e coltivate in tutti i paesi occidentali

producono secondo il metodo biologico, biodinamico e comunque che non utilizzano sostanze dannose come si è detto in precedenza

allevano allo stato brado e in forma biologica, con bassa intensità di capi per unità di superficie

acquistano o gestiscono terreni rimasti in abbandono per più di 5 anni nelle zone di pianura, collina e montagna e intendono praticare sistemi di produzione biologici e risiedono in zone lontane da centri abitati in piccole comunità (come gli eco villaggi).

E soprattutto per le regioni che sono già in stato di grave crisi ambientale come la Pianura padana, o in alcune zone a coltivazioni intensive come in Spagna o nei Paesi Europei con situazioni di grave inquinamento ambientale, dovrebbe essere messo l’obbligo assoluto della pratica dell’agricoltura biologica. In Italia la prima area che ci viene in mente è la zona del Prosecco in Veneto, in Trentino e le aree per la produzione intensiva di frutta. Si eviterebbero così le inutili lungaggini burocratiche per ottenere i famosi Biodistretti, ma di questo parleremo in un altro capitolo…

1 L’elenco dei firmatari è visibile a tutti.
2 I pagamenti diretti sono erogati principalmente per ettaro di superficie agricola e sono subordinati al rispetto di varie normative, compresi gli aspetti ambientali (ad esempio, "buone condizioni agricole ambientali" o GEAC, in "condizionalità"). Dal 2014, il 30% dei pagamenti diretti è collegato a tre requisiti di "inverdimento" - greening, valutati per lo più inefficaci (ECA, 2017 Pe'er, Lakner, et al., 2017).
3 La produzione di fertilizzanti azotati dipende per la quasi totalità dalla sintesi di NH3 a partire da N2 atmosferico e H2, proveniente a sua volta dal cracking di idrocarburi essa pertanto è condizionata, oltre che dalle capacità tecniche di costruzione e gestione di impianti, dalla disponibilità di petrolio, fonte dell'H2 come dell'energia necessaria. (Fonte: Treccani Enciclopedia on line).
4 Pe'er G, Bonn A, Bruelheide H, et al. Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges. People Nat. 202000:1–12.


Approfondimento

Dalla metà degli anni '60 del secolo scorso le applicazioni in agricoltura di fertilizzanti e pesticidi sono fortemente aumentate tanto che la contaminazione agro-chimica delle acque superficiali e sotterranee è diventata un serio problema ambientale.

Gli effetti dell'inquinamento da agricoltura, che si riversano su acque superficiali e sotterranee, sono numerosi e riguardano sia la contaminazione con residui di pesticidi (che possono essere molecole ad elevata persistenza) delle acque di falda e dei sedimenti dei corpi idrici superficiali, sia l’eutrofizzazione dei laghi e del mare dovuta all’eccesso di fertilizzanti. Questi effetti sono causati da fonti di inquinamento diffuse (NPS, Non-Point Sources), ritenute una delle maggiori cause dei problemi dei corpi idrici.

I composti azotati e i pesticidi costituiscono il problema principale per gli effetti che generano sulla salute pubblica e sugli ecosistemi e per il loro utilizzo ampiamente diffuso. E' da notare che, in genere, circa il 50% dei fertilizzanti azotati applicati ai campi viene perso nelle acque di drenaggio, primariamente sotto forma di nitrati NO3. Tutti questi agenti inquinanti raggiungono quindi in grandi quantità il reticolo idrografico superficiale.

I depuratori convenzionali non possono essere utilizzati per gestire l’inquinamento diffuso, in quanto è impossibile raccogliere le acque in reti fognarie. Un approccio basato su trattamenti di tipo estensivo, realizzati mediante tecniche naturali di depurazione, è invece l’unica soluzione applicabile, oltre – naturalmente – alla riduzione nell’uso di fertilizzanti e pesticidi.

L’esperienza più significativi di applicazione della fitodepurazione per ridurre l’inquinamento diffuso è senz’altro il South Florida Everglades Restoration Project nel quale sono stati convertiti in zone umide centinaia di ettari di seminativi per proteggere le paludi delle Everglades (https://my.sfwmd.gov/portal/page/portal/xrepository/sfwmd_repository_pdf/bts_sta.pdf).

Il progetto Life Aqua ha recentemente prodotto un piccolo manuale specifico sulla fitodepurazione per il trattamento di acque di origine agricola e di reflui zootecnici.


Sustainable agriculture [ edit ]

Sustainable agriculture is the idea that agriculture should occur in a way such that we can continue to produce what is necessary without infringing on the ability for future generations to do the same.

The exponential population increase in recent decades has increased the practice of agricultural land conversion to meet the demand for food which in turn has increased the effects on the environment. The global population is still increasing and will eventually stabilize, as some critics doubt that food production, due to lower yields from global warming, can support the global population.

Agriculture can have negative effects on biodiversity as well. Organic farming is a multifaceted sustainable agriculture set of practices that can have a lower impact on the environment at a small scale. However, in most cases organic farming results in lower yields in terms of production per unit area. [49] Therefore, widespread adoption of organic agriculture will require additional land to be cleared and water resources extracted to meet the same level of production. A European meta-analysis found that organic farms tended to have higher soil organic matter content and lower nutrient losses (nitrogen leaching, nitrous oxide emissions, and ammonia emissions) per unit of field area but higher ammonia emissions, nitrogen leaching and nitrous oxide emissions per product unit. [50] It is believed by many that conventional farming systems cause less rich biodiversity than organic systems. Organic farming has shown to have on average 30% higher species richness than conventional farming. Organic systems on average also have 50% more organisms. This data has some issues because there were several results that showed a negative effect on these things when in an organic farming system. [51] The opposition to organic agriculture believes that these negatives are an issue with the organic farming system. What began as a small scale, environmentally conscious practice has now become just as industrialized as conventional agriculture. This industrialization can lead to the issues shown above such as climate change, and deforestation.

Regenerative agriculture [ edit ]

Regenerative agriculture is a conservation and rehabilitation approach to food and farming systems. It focuses on topsoil regeneration, increasing biodiversity, [52] improving the water cycle, [53] enhancing ecosystem services, supporting biosequestration, increasing resilience to climate change, and strengthening the health and vitality of farm soil. Practices include recycling as much farm waste as possible and adding composted material from sources outside the farm. [54] [55] [56] [57]

Regenerative agriculture on small farms and gardens is often based on philosophies like permaculture, agroecology, agroforestry, restoration ecology, keyline design, and holistic management. Large farms tend to be less philosophy driven and often use "no-till" and/or "reduced till" practices.

As soil health improves, input requirements may decrease, and crop yields may increase as soils are more resilient against extreme weather and harbour fewer pests and pathogens. [58]

Techniques [ edit ]

Conservation tillage [ edit ]

Conservation tillage is an alternative tillage method for farming which is more sustainable for the soil and surrounding ecosystem. [59] This is done by allowing the residue of the previous harvest's crops to remain in the soil before tilling for the next crop. Conservation tillage has shown to improve many things such as soil moisture retention, and reduce erosion. Some disadvantages are the fact that more expensive equipment is needed for this process, more pesticides will need to be used, and the positive effects take a long time to be visible. [59] The barriers of instantiating a conservation tillage policy are that farmers are reluctant to change their methods, and would protest a more expensive, and time-consuming method of tillage than the conventional one they are used to. [60]

Biological pest control [ edit ]

Biological control or biocontrol is a method of controlling pests such as insects, mites, weeds and plant diseases using other organisms. [61] It relies on predation, parasitism, herbivory, or other natural mechanisms, but typically also involves an active human management role. It can be an important component of integrated pest management (IPM) programs.

There are three basic strategies for biological pest control: classical (importation), where a natural enemy of a pest is introduced in the hope of achieving control inductive (augmentation), in which a large population of natural enemies are administered for quick pest control and inoculative (conservation), in which measures are taken to maintain natural enemies through regular reestablishment. [62]

Natural enemies of insect pests, also known as biological control agents, include predators, parasitoids, pathogens, and competitors. Biological control agents of plant diseases are most often referred to as antagonists. Biological control agents of weeds include seed predators, herbivores, and plant pathogens.

Biological control can have side-effects on biodiversity through attacks on non-target species by any of the above mechanisms, especially when a species is introduced without a thorough understanding of the possible consequences.


Aggiornamenti

Tutti gli avvisi al pubblico di avvenuto deposito di richieste di autorizzazione ambientale, ai fini della presentazione di osservazioni. Convocazioni di Conferenza di servizi per AIA, successive a.

Decreto del Presidente della Repubblica numero 59 del 2013

Primo novembre 2020 – 31 marzo 2021

Per migliorare l'esperienza di navigazione delle pagine e di fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici. Per informazioni sui cookie dei siti di Regione Toscana e su come eventualmente disabilitarli, leggi la "privacy policy". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque altro link nella pagina acconsenti all'uso dei cookie.


Video: Environmentálna výchova


Komentáre:

 1. Weirley

  Úžasne cenné informácie

 2. Govind

  Ospravedlňujem sa, ale podľa môjho názoru pripúšťate chybu. Napíš mi v PM.

 3. Slaton

  dakujem za vysvetlenie.

 4. Baram

  Wacker, what a necessary phrase ..., remarkable thought

 5. Nur

  To spolu. Toto bolo a so mnou. Na túto tému vieme komunikovať.Napíšte správu


Predchádzajúci Článok

Gumball strom ovocie

Nasledujúci Článok

Pravidlá pre orez ovocných stromov v rôznych ročných obdobiach